Juhlapyhien vuoksi toimitusajat voivat poiketa tuotesivuilla ilmoitetuista toimitusajoista.

Yleiset sopimusehdot ja hyödyllistä tietoa asiakkaalle

Sisällysluettelo

1. Soveltamisala

2. Sopimuksen syntyminen

3. Peruuttamisoikeus

4. Hinta ja maksuehdot

5. Toimitus- ja lähetysehdot

6. Omistuksenpidätys

7. Virhevastuu

8. Sovellettava laki

9. Oikeuspaikka

10. Ohjeita Online-riitojenratkaisuun

1) Soveltamisala

1.1 Näitä Wickey GmbH & Co. KG:n (Franz-Savels-Straße 69, D-52538 Gangelt, Deutschland, Fax: +49 (0)2454 589 390, E-Mail: [email protected]; jäljempänä „Myyjä“) yleisiä sopimusehtoja („Sopimusehdot“) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla kuluttaja tai yritys („Asiakas“) hankkii tavaroita ja/tai palveluita Myyjältä tämän verkkokaupasta. Mikäli nimenomaisesti ei toisin sovita, Asiakkaan sopimusehtoja ei sovelleta. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia.

1.2 Näitä Sopimusehtoja sovellettaessa kuluttajaksi katsotaan luonnollinen henkilö, joka hankkii tavaran tai palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinonharjoittajaksi katsotaan luonnollinen henkilö taikka yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

2) Sopimuksen syntyminen

2.1 Verkkokaupassa olevat tuotteiden esittelyt eivät velvoita Myyjää solmimaan sopimusta Asiakkaan kanssa. Kyseessä on sitomaton, Asiakkaalle tehty tarjousehdotus tilauksen tekemisestä.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkosivuilla olevalla Online-tilauslomakkeella. Tavaroiden tilaaminen ei edellytä rekisteröintiä. Siirrettyään valitsemansa tavarat ja/tai palvelut virtuaaliseen ostoskoriin ja suoritettuaan sähköisen tilausprosessin sekä klikkaamalla tilausprosessin päättäviä painikkeita Asiakas tekee Myyjälle sitovan tarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista ja/tai palveluista. Myyjä ei takaa, että tilattua tavaraa on varastossa.

2.3 Myyjällä on viisi (5) päivää aikaa hyväksyä Asiakkaan tarjous siten, että Myyjä

  • lähettää Asiakkaalle kirjallisen (esim. faksi tai sähköposti) tilausvahvistuksen, (ratkaistaessa sitä, onko tilausvahvistus tehty, ratkaisevana ajankohtana pidetään tilausvahvistuksen saapumista asiakkaalle) tai
  • toimittaa Asiakkaalle tämän tilaaman tuotteen (ratkaistaessa sitä, onko tilausvahvistus tehty, ratkaisevana ajankohtana pidetään tavaran saapumista asiakkaalle) tai
  • vastaanotettuaan Asiakkaan tilauksen vaatii tältä maksua.

Mikäli usea edellä mainituista tilanteista tulee kyseeseen, sopimuksen katsotaan syntyneen sen mukaan, mikä niistä on aikaisin. Mikäli Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan se tarjouksen hylkäämiseksi eikä Asiakas enää sen jälkeen ole sidottu tahdonilmaisuunsa.

2.4 Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sinä päivänä, jolloin Asiakas on tarjouksensa lähettänyt sekä päättyy viidentenä päivänä sen jälkeen.

2.5 Mikäli Asiakas tekee tarjouksen käyttäen Myyjän Online-tilauslomaketta, sopimusteksti tallentuu Myyjälle ja se lähetetään kirjallisena (esim. kirje, faksi, sähköposti) yhdessä näiden Sopimusehtojen kanssa Asiakkaalle. Tarjouksen lähettämisen jälkeen sopimusteksti ei enää ole Myyjän verkkosivulla Asiakkaan saatavilla.

2.6 Ennen Online-tilauslomakkeella tekemäänsä sitovaa tarjousta Asiakas voi vapaasti muuttaa tietojaan näppäimistön tai hiiren avulla. Ennen sitovan tarjouksen tekemistä, Asiakkaan antamat tiedot esitetään vielä erillisessä ikkunassa, josta Asiakas voi antamansa tiedot tarkastaa ja/tai korjata.

2.7 Sopimuksen solmiminen tapahtuu suomen tai saksan kielellä. Toistaiseksi asiakaspalvelua on saatavilla ainoastaan saksan ja englannin kielellä.

2.8 Tilausten käsittely sekä yhteydenpito tapahtuvat pääasiassa sähköpostitse tai automaattisen tilaustenkäsittelyn avulla. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa sähköpostiosoite kykenee vastaanottamaan Myyjän lähettämät sähköpostit. Erityisesti Asiakkaan on varmistettava, että hänen mahdollisesti käyttämänsä roskapostisuodatin ei estä Myyjän tai tämän tilausten käsittelemiseen valtuuttaman kolmannen tahon lähettämien sähköpostien saapumista.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa.

3.2 Tarkemmat tiedot peruuttamisoikeudesta ja ohjeet peruutuksen tekemiseen löytyvät Myyjän peruutuksen tekemistä koskevista ohjeista.

3.3 Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, joiden yksinomainen asuinpaikka sopimuksen solmimishetkellä ei ole Euroopan Unionin jäsenvaltiossa ja joiden toimitusosoite sijaitsee Euroopan Unionin ulkopuolella.

4) Hinta ja maksuehdot

4.1 Mikäli tuotteen kuvauksesta ei muuta ilmene, annetut hinnat ovat ns. kokonaishintoja sisältäen lainmukaisen arvonlisäveron. Mahdolliset lisäksi tulevat toimitus- ja lähetyskulut on kerrottu erikseen tuotekuvauksen yhteydessä. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaan.

4.2 Tilauksiin, jotka toimitetaan Euroopan Unionin ulkopuolelle saattaa yksittäistapauksissa liittyä Myyjästä johtumattomia lisäkustannuksia, kuten rahoituslaitosten välityksellä tehtyjä rahansiirtokustannuksia (esim. siirtokulut, valuutanvaihtokustannukset) tai tuontiin liittyviä maksuja tai veroja (esim. tulli). Mainitunlaisia kustannuksia voi syntyä rahansiirron yhteydessä myös vaikka tilausta ei tehdä Euroopan Unionin ulkopuolelta, mutta maksu tapahtuu sieltä.

4.3 Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa maksu usealla eri tavalla. Maksu voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla: VISA, Mastercard, PayPal.

4.4 Mikäli osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta, maksu erääntyy välittömästi sopimuksen synnyttyä.

4.5 Mikäli maksu tapahtuu PayPal-maksujenvälitysjärjestelmän kautta,[PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal")] PayPal huolehtii laskujen käsittelystä noudattaen voimassaolevia PayPal-käyttöehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai mikäli Asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, soveltaen maksuehtoja asiakkaille, joilla ei ole PayPal-tiliä. Nämä ehdot löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Toimitus- ja lähetysehdot

5.1 Jollei toisin ole sovittu, tavarat toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Toimituksen käsittelyssä määräävänä on Myyjän tilauksen käsittelytiedoissa ilmoitettu toimitusosoite lukuun ottamatta tilannetta, jossa Asiakas on valinnut PayPal-maksutavan. Tällöin määräävänä on Asiakkaan maksuhetkellä ilmoittama toimitusosoite.

5.2 Mikäli huolintaliike toimittaa tavarat eikä toisin ole sovittu tai toisin ilmene Myyjän verkkokaupan lähetystiedoista, toimitus katsotaan suoritetun ehdolla "vapaasti katukäytävän reunalla", ts. tavara toimitetaan toimitusosoitetta lähimpään yleiseen katukäytävän reunaan.

5.3 Mikäli kuljetusliike palauttaa tavarat takaisin myyjälle, koska toimitus Asiakkaalle ei ollut mahdollinen, Asiakas vastaa turhasta lähetyksestä aiheutuneista kuluista. Asiakkaalle ei kuitenkaan synny mainittua kuluvastuuta, mikäli Asiakas on käyttänyt hänelle kuuluvaa peruuttamisoikeuttaan, mikäli Asiakas ei itse ole vaikuttanut syyhyn, joka teki toimituksen mahdottomaksi tai mikäli Asiakas oli tilapäisesti esteellinen vastaanottamaan toimituksen paitsi, jos Myyjä tällöin on kohtuullisessa ajassa ennen toimitusta ilmoittanut lähetyksen saapumisesta.

5.4 Mikäli Asiakas noutaa tuotteen itse, Myyjä ilmoittaa pääsääntöisesti sähköpostitse Asiakkaalle, milloin tuote on noudettavissa. Vastaanotettuaan kyseisen sähköpostin, Asiakas voi sopimalla asiasta Myyjän kanssa noutaa tuotteen Myyjän toimipisteestä. Tällöin toimituksesta ei veloiteta lähetyskuluja.

6) Omistuksenpidätys

Mikäli Myyjä toimittaa tavarat Asiakkaalle ennen niiden maksamista, Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden toimitettuun tuotteeseen, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

7) Virhevastuu (takuu)

7.1 Mikäli ostettu tuote on virheellinen, noudatetaan laissa olevia säännöksiä.

7.2 Mikäli Asiakas havaitsee toimitetuissa tuotteissa kuljetuksesta aiheutuneita virheitä, Asiakkaan on reklamoitava niistä tavarankuljettajalle sekä ilmoitettava Myyjälle. Mikäli Asiakas ei toimi mainituin tavoin, sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta hänen laista tai sopimuksista seuraaviin oikeuksiinsa tehdä väitteitä virheistä.

8) Sovellettava laki

8.1 Kaikkiin osapuolten välisiin oikeudellisiin suhteisiin sovelletaan Saksan Liittotasavallan lakia lukuun ottamatta lakia, joka koskee tavaroiden kansainvälistä kauppaa. Asiakkaan ollessa kuluttaja sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Laillisen peruuttamisoikeuden osalta lainvalinta ei kuitenkaan koske sellaisia kuluttajia, joiden yksinomainen asuinpaikka ja toimitusosoite sopimuksen solmimishetkellä on Euroopan Unionin ulkopuolella.

9) Oikeuspaikka

Mikäli Asiakas on elinkeinonharjoittaja tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään yksinomaisesti sen oikeuden tuomiopiirissä, jossa Myyjän kotipaikka sijaitsee.

Kuluttaja-asioissa kuluttajaa vastaan nostetut kanteet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajan ollessa kantajana kanne voidaan nostaa Myyjää vastaan myös sen tuomiopiirin käräjäoikeudessa, jossa kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

10) Ohjeita Online-riitojenratkaisuun

EU-Komissio on laatinut alustan Online-riitojenratkaisua varten. Alusta löytyy seuraavasta linkistä: Euroopan komissio

Alusta toimii paikkana, jossa kuluttaja voi aloittaa tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisun asioissa jotka koskevat verkkokaupasta hankittuja tavaroita tai palveluita.